مراقبت از اطفال از سن 1 سالگی: مراقبت از اطفال در طول روز
(Kindertagespflege)

بازی کردن و یادگیری با دیگر اطفال در گروپ کوچک .مراقبت منظم و مطمئن ذریعه نرس طفل تعلیم دیده .این شیوه کار در مرکز مراقبت از اطفال در طول روز است .در اینجا اطفال احساس خوبی دارند.

در جرمنی 2 شیوه رسمی برای مراقبت از اطفال وجود دارد که از طرف دولت تعیین شده است: نگهداری طفل در نزد نرس طفل (Tagesmutter) و یا در کودکستان .در صورتی که اطفال نزد نرس طفل نگهداری شوند به این شیوه مراقبت از طفل در طول روز گفته می شود .تفاوت این دو روش بیشتر در میزان گروپ ها است: در نزد نرس طفل معمولا تا 5 طفل نگهداری می شوند- در کودکستان گروپ ها کلان تر هستند .تقریبا تمام اطفال بالای سه سال به کودکستان (Kindergarten) می روند .اطفال کوچک تر در مراکز نگهداری از اطفال (Krippe) و یا ذریعه نرس طفل مراقبت می شوند .برای اطفال خرد بهتر است که در گروپ های خرد مورد مراقبت و نگهداری قرار بگیرند.

زمانی برای والدین تا به کار خود برسند

والدین وظایف زیادی دارند .آن ها کار می کنند و یا این که در جستجوی کار و دوره کارآموزی هستند .آن ها مسئول رسیدگی به امور خانه و فامیل هستند .برای داشتن زندگی بهتر در جرمنی، توصیه می شود که لسان جرمنی را یاد گرفته و یا به صنف های تعلیم لسان بروید .والدین برای این کار ضرورت به زمان کافی دارند، زمانی که در آن از اطفال به خوبی نگهداری و مراقبت شود .دیگر ضرورتی ندارد که به تشویش اطفال باشند، چون می دانند که از آن ها به خوبی مراقبت می شود.

با سپردن طفل خود به نرس طفل، او برای رفتن به مکتب آماده شد.

تعلیم و بازی برای اطفال

اطفال دوست دارند سات تیزی کنند .آن ها دوست دارند یاد بگیرند و زود کلان شوند .اطفال در وقت بازی مواردی را یاد می گیرند که بعدها در زندگی خود به آن ضرورت خواهند داشت .نرس های طفل به اطفال در این زمینه کمک می کنند و به آن ها انگیزه می دهند .برای این که بتوان در چرمنی با دیگران ارتباط برقرار کرد بهتر است لسان جرمنی فرا گرفته شود .اطفال در تعامل با یکدیگر و نیز ذریعه نرس خود می توانند به راحتی لسان آلمانی را یاد بگیرند.

نرس طفل از پسر کلان ما (4 ساله) به همراه دختر خرد مان (1 ساله) در یک گروپ مراقبت می کرد- این برای ما خیلی خوب بود .

نرس طفل کیست؟

اطفال در کنار نرس طفل می توانند بازی کنند و یاد بگیرند .هنگامی که والدین به دیگر کارهای مهم خود می پردازند، از اطفال به خوبی مراقبت می شود .نرس ها طفل دوره های آموزشی خاصی را می گذراند تا این که بتوانند از اطفال مراقبت کنند .آن ها دارای جواز از اداره مسئول (اداره امور جوانان) (Jugendamt)  هستند و به طور منظم مورد کنترل و ارزیابی قرار می گیرند .مراکز نگهداری نیز مورد کنترل و نظارت قرار دارند .نرس یها طفل به اطفال در مسیر رشد خود کمک می کنند و انگیزه مورد ضرورت را برای آن ها ایجاد می کنند .آن ها اطفال کلان تر را برای ورود به مکتب آماده می کنند .نرس طفل احساس امنیت و اعتماد را برای اطفال ایجاد می کند .هر یک از نرس ها طفل در گروپ های کوچک از حداکثر 5 طفل مراقبت می کند و به ضرورت های اطفال و والدین توجه کافی دارد.

به دلیل کوچک بودن گروپ ها، نرس طفل توانست به طور اختصاصی و با انعطاف پذیری بالا به ضرورتمهای فرزندان و والدین جواب دهد.

زندگی روزمره اطفال نزد نرس طفل چطور است؟

هر روز صبح والدین اطفال خود را به نرس طفل می سپارند .آن ها معمولا با هم صبحانه می خورند .سپس نرس با اطفال بازی می کند و با آن ها به تمرین سرود می پردازد .نرس به تقویت مهارت های لسانی اطفال کمک می کند و آن ها را به یاد گیری تشویق کرده و آن ها را با مسائل مختلف آشنا می کند .اطفال مسائل مهم را می آموزند مانند آشنایی با قوانین ترافیکی و مسائل زیست محیطی .به در وقت بازی در خانه آنها مهارت های خود را انکشاف می دهند.آن ها با شیوه زندگی روزمره آشنا می شوند .آن ها با نرس خود غذا می خورند و به وقت چاشت کمی می خوابند .نرس طفل همچنین پکپر اطفال را بدل می کند .والدین بعداز چاشت طفل را با خود بر می گردانند .نرس طفل وظایفی همانند کودکستان دارد .اطفال احساس خوبی دارند و از این که با سایر اطفال هم سن خود زمان خوبی را سپری می کنند و چیزهای جدید یاد می گیرند خوشحال هستند.

 

پسر ما توانست خیلی زود رابطه پایداری را با نرس خود برقرار کند و با کمال میل پیش او می رود.

چگونه می توان یک نرس طفل پیدا کرد؟

نرس های طفل تحت مسئولیت ادارات و نهاد های دولتی هستند مانند (اداره امور جوانان، شورای تخصصی (Fachdienst)) .برای این کار مثل راجستریشن در کودکستان باید پروسه راجستر انجام شود.تمام اطفال در جرمنی حق استفاده از تعلیم، تربیه و مراقبت را دارند و اجازه دارند به کودکستان بروند و یا نزد نرس طفل باشند، حتی زمانی که والدین آن ها شاغل نباشند.

برای ما به عنوان والدین احساس خوبی است که دولت و نهادها امکان مراقبت از اطفال را به شکل قابل اطمینان فراهم می کنند.

مصرف مراقبت از اطفال چقدر است؟

میزان مصرف پرداختی ذریعه والدین برای مراقبت از اطفال در مناطق مختلف متفاوت است .این میزان به درآمد آن ها بستگی دارد .در صورتی که والدین پول زیادی نداشته باشند ضرورتی به پرداخت این هزینه نیست .در برخی از مناطق خدمات مراقبت از اطفال برای همه رایگان است.

در این خصوص با نهادهای مربوط (اداره امور جوانان، شورای تخصصی) در محل خود به تماس شوید.